Huishoudelijk reglement

Artikel 1. Naam, Zetel en Vestiging.

De vereniging draagt de naam: Biljartvereniging “ de Diamonds “ en is opgericht op 23 december 1985 te Alkmaar. Zij heeft haar zetel in de gemeente Alkmaar.

De lokaliteit van de vereniging is het biljartcentrum de Viaanse Molen;

 • Havinghastraat 13
 • 1817 DA  Alkmaar
 • 072 – 515 12 49.

Artikel 2.

 1. Organen van de vereniging zijn: het bestuur en de algemene vergadering, alsmede alle overige personen en commissies die krachtens de statuten door de algemene vergadering belast zijn met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.
 2. De organen van de vereniging als bedoeld in lid 1 bezitten geen rechtspersoonlijkheid.

Artikel 3. Duur, vereniging- en boekjaar.

 1. De vereniging is opgericht op 23 december 1985 te Alkmaar en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het verenigingsjaar loopt van één juli tot en met dertig juni.
 3. Het boekjaar loopt van één augustus tot en met dertig juli.

Artikel 4.

De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en bevor­deren van de biljartsport in al zijn verschijningsvormen en alles te doen wat tot dit doel bevorderlijk kan zijn, zulks in de ruimste zin des woords.

Artikel 5.

 1. Leden zijn natuurlijke personen die op hun verzoek als lid door het bestuur zijn toegelaten.
 2. Administratieve leden kunnen worden toegelaten na besluit van het bestuur.
 3. Ballotage:
  Adspirant leden kunnen na een ballotage van 2 maanden lid worden van de vereniging.
  Tijdens de ballotage wordt de sociale geschiktheid zwaarder gewogen dan de biljartkwaliteiten.
  De ballotage geschiedt met meerderheid van anonieme stemming cq. Mondelinge goedkeuring
  .
 4. Ingeval van niet toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene alsnog door de eerstvolgende plaatsvindende algemene vergadering tot toelating worden besloten.
 5. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een persoon (een natuurlijk persoon of een rechtspersoon) wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging het predikaat “erelid” of “lid van verdienste” toekennen. Deze benoeming kan – ook slechts op voorstel van het bestuur – door de algemene vergadering worden ingetrokken. Aan dit predikaat zijn verder geen rechten verbonden.
 6. Het bestuur houdt een register, waarin de namen, geboorteda­tums en adressen van alle leden zijn opgenomen. Op verlangen van het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond (hierna te noemen: de bond of de KNBB) moeten aan hem de personalia alsmede de wijzigingen daarvan worden opgegeven.

Artikel 6.

 1. De leden zijn verplicht:
  • De statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van de organen als bedoeld in artikel 2, na te leven.
  • De statuten en reglementen van de bond, zijn gewesten en districten, de besluiten van de organen van de bond, zijn gewesten en districten, alsmede de door de bond, zijn gewesten en districten van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen, na te leven.
  • De belangen van de vereniging, de bond de gewesten en de districten, niet te schaden.
  • Alle verplichtingen te aanvaarden en na te komen welke de bond, de gewesten en districten in naam van zijn leden aan­gaat.
  • Alle overige rechtstreeks uit het lidmaatschap of uit de redelijkheid en billijkheid voortvloeiende verplichtingen na te komen, waarbij hierbij onder gewesten en districten wordt bedoeld het gewest en het district waarbij de vereniging is ingedeeld.
 2. Door de vereniging kunnen in naam van de leden verplichtingen worden aangegaan.
 3. Een lid kan de toepasselijkheid van een besluit waarbij andere verplichtingen dan van geldelijke aard zijn verzwaard, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 lid 4, door opzeg­ging van het lidmaatschap te zijnen opzichte uitsluiten.

 Artikel 7.

 1. In het algemeen zal strafbaar zijn handelen of nalaten in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van de vereniging, de bond, het gewest en het district waarbij de vereniging is ingedeeld of diens organen, de door de vereni­ging, de bond, het gewest of het district van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen, alsmede als daardoor de belan­gen van de vereniging, de bond, het gewest of het district zijn geschaad.
 2. Voor zover deze bevoegdheid niet aan een eigen commissie belast met de tuchtrechtspraak is opgedragen, is bestuur bevoegd ingeval van overtredingen als bedoeld in lid 1 de volgende straffen op te leggen:
  • mondelinge waarschuwing;
  • schriftelijke berisping;
  • schorsing voor een daarbij te bepalen periode van ten hoogste twaalf maanden;
  • ontzetting uit het lidmaatschap van de vereniging;
  • verbod om gedurende een bepaalde tijd van ten hoogste vieren­twintig maanden of aan een bepaald aantal wedstrijden deel te nemen;
  • verbod om gedurende een bepaalde tijd van ten hoogste één jaar functies of bevoegdheden te vervullen of werkzaamheden te verrichten.
 3. Gedurende de periode dat een lid is geschorst heeft het toe­gang tot een algemene vergadering, maar kan het aldaar niet aan de stemming deelnemen, terwijl hem bovendien gedurende deze periode andere aan het lidmaatschap verbonden rechten kunnen worden ontzegd.
 4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten handelt of de vereniging op onredelijke wijze bena­deelt.
  • Ontzetting kan slechts door het bestuur worden uitgesproken.
  • Nadat het bestuur tot ontzetting heeft besloten wordt het betrokken lid ten spoedigste door middel van internet (e-mail en de Diamonds-website) van het besluit, met opgaaf van redenen, in kennis gesteld.
  • De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van deze bedoelde kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering die in haar eerstvolgende vergadering met meerder­heid beslist. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande, dat de be­trokkene voor het voeren van verweer toegang heeft tot de eerstvolgende algemene vergadering en bevoegd is aldaar het woord te voeren.
  • De betrokkene is tevens bevoegd zich in bedoelde vergadering door een raadsman te doen bijstaan.
 5. De vereniging en haar leden zijn onderworpen aan de bepalingen van de tuchtrechtspraak van de bond, als vastgesteld of te eniger tijd zullen worden vastgesteld door de algemene verga­dering van de bond.

Artikel 8.

 1. De vereniging is onderworpen aan de bepalingen van de arbitra­ge van de bond, als vastgesteld door de algemene vergadering van de bond.
 2. De Arbitragecommissie Sportsponsering van de Nederlandse Sport Federatie en de Vereniging Sportsponsering Nederland beslecht overeenkomstig het reglement van de Arbitragecommissie Sport­sponsering van deze organisaties geschillen die ontstaan uit sponsorovereenkomsten tussen de sponsor, de leden van de KNBB of tot die leden behorende personen.

Artikel 9.

1.         De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

 • contributies van de leden;
 • ontvangsten uit wedstrijden;
 • andere inkomsten.

2.         De leden zijn gehouden tot het betalen van contributie naar door de algemene vergadering vastgestelde maatstaven.

De leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld.

De algemene vergadering kan bepalen dat bepaalde groepen leden geheel of gedeeltelijk van het betalen van contributie worden vrijgesteld.

3.         Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie.

4.         Het bestuur bepaalt op welke wijze en voor welke datum aan financiële verplichtingen moet zijn voldaan. Het kan, indien dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen be­sluiten dat het verschuldigde geheel of gedeeltelijk niet behoeft te worden betaald. Een zodanig besluit wordt betrokke­ne door de penningmeester schriftelijk medegedeeld.

5.         Indien het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt blijft niettemin de contributie verschuldigd en wel 4 weken clubcontributie en het boekjaar van de bond en districtcontributie.

6.         Bij het niet volledig nakomen van financiële verplichtingen, volgt een royement, met het verzoek aan de Sectie Bestuur om dit opgelegde royement geldend te verklaren voor de gehele KNBB.

7.                Alle op de invordering van gelden vallende kosten komen voor rekening van de schuldenaar.

 

Einde lidmaatschap.

Artikel 10.

1.         Het lidmaatschap eindigt:

a.       door overlijden van het lid;

b.       door opzegging door het lid;

c.       door opzegging door het bestuur namens de vereniging

d.       door ontzetting als bepaald in artikel 7 lid 4;

2.         Opzegging  namens de vereniging kan geschieden indien een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, voorzover deze door de statuten worden gesteld, hetzij verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsme­de indien van de vereniging redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt uitsluitend door het bestuur.

3.a.      Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met in achtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.

Opzegging met onmiddellijke ingang is echter mogelijk, indien van het lid of de vereniging redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

b.       Een opzegging in strijd met het onder a. Bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende

op de datum waartegen was opgezegd.

4.         Een opzegging als bedoeld in artikel 6 lid 3 dient te geschie­den binnen één maand nadat het bedoelde besluit aan het lid is bekend geworden of is medegedeeld.

5.         Behalve ingeval van overlijden wordt een lid dat heeft opge­zegd geacht nog lid te zijn tot ten hoogste het eind van het boekjaar, volgend op dat waarin werd opgezegd, zolang het niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de vereniging of zolang enige aangelegenheid waarbij het lid is betrokken niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daaronder begrepen. Gedurende deze periode kan de betrokkene geen rechten uitoefenen, met uitzondering van het recht om binnen de gestelde termijnen in beroep te gaan.

 

Donateurs

Artikel 11.

1.         De vereniging kent behalve leden ook donateurs.

2.         Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur als donateur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten jaarlijks een door het bestuur vastge­stelde bijdrage te storten.

3.         Donateurs hebben geen andere rechten of verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens deze reglementen zijn toegekend of opgelegd.

4.         De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde door de donateur of namens de vereniging door opzegging worden beëindigd, met dien verstande, dat bij opzegging door de donateur de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar in haar geheel verschuldigd blijft, tenzij het bestuur anders besluit; de leden 4 en 6 van artikel 9 zijn van overeenkomstige toepassing.

5.         Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Artikel 12.

1.a.      Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie leden die door de algemene vergadering uit de leden worden gekozen.

b.       Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

c.       De voorzitter wordt in functie gekozen.

2.a.      Tot aan de aanvang van de algemene vergadering kunnen door het bestuur of door tenminste twee leden als bevoegd is tot het uitbrengen van de stemmen in de algemene vergadering kandidaten worden gesteld voor de functie van bestuurslid.

b.       Aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.

c.       Vindt geen kandidaatstelling plaats of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het onder b. Gestelde aan een kandidaatstelling het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in haar keuze.

3.a.      Ieder bestuurslid treedt drie jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

b.       In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk binnen zes weken door het bestuur voorzien. Op de eerst volgende algemene vergadering wordt gehandeld volgens lid 2 van dit artikel. Wie in een tussentijdse vacature is gekozen neemt op het rooster de plaats van de voorganger in.

4.         In zijn eerste bestuursvergadering na de bestuursverkiezing verdeelt het bestuur in onderling overleg de overige functies en stelt het voor ieder bestuurslid diens taak vast en doet hiervan, via e-mail en de Diamonds-website mededeling aan alle leden.

5.         Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk aan­sprakelijk tegenover de vereniging, tenzij het bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat het niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

6.         De algemene vergadering kan een bestuurslid als lid van het bestuur schorsen of ontslaan, indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een daartoe strekkend besluit is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen.

Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

Artikel 13.

1.         Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2.         Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.

3.         Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaal­de onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies waarvan de leden door het bestuur worden benoemd en ontslagen.

Artikel 14.

1.         Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanneer de voorzitter of twee andere bestuursleden dit verlangen.

2.         Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan deze besluitvorming deelnemen.

3.a.      Alle besluiten, daaronder begrepen de besluiten als bedoeld in lid 2, worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, mits voor wat de in vergadering genomen besluiten betreft de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig is.

b.       Blanco stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

4.         Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders verlangt.

5.a.      Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.

b.       Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a. Bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zo nodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkele stemming.

6.         Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld.

Artikel 15.

1.         De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee meerderjarige bestuursleden tezamen.

2.         De vereniging wordt op de districtsvergadering, met uitsluiting van andere bestuursleden, vertegenwoordigd door een daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid dat daar zonder last  of ruggespraak aan de besluitvorming deelneemt.

3.         Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkom­sten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoede­ren, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

4.         Bestuursleden aan wie krachtens de statuten vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit, dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen, waarbij tot het aangaan van de betrokken rechtshandeling of rechtshandelingen is besloten. Overtreding hiervan kan noch door, noch aan de vereniging of de wederpartij worden tegengeworpen.

Artikel 16. Rekening en verantwoording.

1.         Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

2.         Het bestuur brengt  – behoudens verlenging door de algemene vergadering – binnen zes maanden na afloop van het boekjaar op een algemene vergadering zijn jaarverslag uit en legt onder overlegging van de nodige bescheiden rekening en verantwoording af over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke hiervan kan na afloop van de termijn ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

3.a.      Tenzij de algemene vergadering op een andere wijze in het toezicht op het bestuur heeft voorzien, kiest de algemene vergadering volgens de alfabetische namenlijst van de leden een kascommissie, bestaande uit twee leden en één plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

b.       De leden van de onder a. Bedoelde commissie worden gekozen voor de duur van twee jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Zij kunnen zich herkiesbaar stellen.

c.       De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

4.         Degenen die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoeken kunnen zich zonodig voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

5.         De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commissie.

6.         Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen voor zover die uit de jaarstukken blijken.

7.         Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1, 2 en 3 tien jaar te bewaren.

Artikel 17. Algemene vergadering.

1.         Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering (jaarvergadering) worden gehouden.

2.         De agenda van deze vergadering bevat onder meer:

a.       bespreking van de notulen van de vorige algemene vergadering;

b.       jaarverslag van de secretaris;

c.       behandeling en vaststelling van de rekening en verantwoording en/of de begroting;

d.       vaststelling van de maatstaven en de hoogte van de contributies en de donaties;

e.       voorziening in de vacatures;

f.        rondvraag.

3.         Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

4.a.      Het bestuur is op schriftelijk verzoek van tenminste twee leden als bevoegd is tot het uitbrengen van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn binnen vier weken.

b.       Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan met inachtneming van het bepaalde in het volgende lid.

5.a.      De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.

b.       De bijeenroeping geschiedt via e-mal en de Diamonds-website, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda.

 

Toegang en besluitvorming algemene vergadering.

Artikel 18.

1.a.      Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden.

b.       De voorzitter kan tevens toegang verlenen aan andere dan onder a. Bedoelde personen.

2.a.      Alleen de in lid 1 onder a. Bedoelde leden zijn stemgerechtigd. Zij brengen ieder één stem uit.

b.       Het uitbrengen van stemmen bij een schriftelijke volmacht is verboden.

3.a.      Tenzij anders in de statuten en deze reglementen is bepaald worden besluiten genomen met een meerderheid van de uitge­brachte geldige stemmen.

b.       Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen.

c.       Als ongeldige stemmen worden aangemerkt uitgebrachte stemmen of stembiljetten die naar het oordeel van de voorzitter:

1. blanco zijn;

2. ondertekend zijn;

3. onleesbaar of onduidelijk zijn;

4. een persoon niet duidelijk aanwijzen;

5. de naam aangeven van een persoon die niet kandidaat is gesteld;

6. voor elke verkiesbare plaats meer dan één naam aangeven;

7. meer aangeven dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.

4.a.      Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling. Over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat.

b.       Ingeval van meer vacatures wordt over iedere vacature afzonderlijk gestemd.

5.a.      Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden. Verkrijgt ook bij deze stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, dan vindt herstemming plaats onder de personen, die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen.

b.       Heeft slechts één persoon het hoogste aantal stemmen verkregen, dan vindt herstemming plaats over hem en degene die het op een na hoogste aantal stemmen heeft verkregen. Zijn er meer personen die het op een na hoogste aantal stemmen hebben verkregen, dan vindt onder hen eerst een tussenstemming plaats om uit te maken wie de kandidaat wordt voor de herstemming.

c.       Zowel bij de tussenstemming als bij de herstemming(en) is hij gekozen die de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen. Staken bij deze stemmingen de stemmen, dan beslist het lot.

6.         Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet de verkiezing van personen betreft, is het verworpen.

7.a.      Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

b.       Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a. Bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

8.         Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

 

 

Bevoegdheden algemene vergadering.

Artikel 19.

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet  of door de statuten aan het bestuur of andere organen zijn opgedragen.

 

Leiding en notulering algemene vergadering.

Artikel 20.

1.         De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene vergadering daarin zelf.

2.         Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt. De notulen worden, na vaststelling door de voorzitter en de notulist, in het clubblad gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en in de eerstvolgende algemene vergadering besproken.

Artikel 21. Algemene reglementen.

1.         De algemene vergadering kan reglementen vaststellen en wijzigen, waarin de taken en bevoegdheden van de organen nader worden geregeld.

2.         Het vaststellen en wijzigen van de reglementen van de statuten gaat volgens artikel 22 van de statuten.

3.         De reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten van de vereniging, de bond of het gewest en het district waartoe de vereniging behoort.

Artikel 22. Ontbinding en vereffening.

1.         De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde van de leden aanwezig is.

2.         Het bepaalde in de leden 2 en 3 van artikel 22 is van overeen­komstige toepassing.

3.         Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, dan geschiedt de vereffening door het bestuur.

4.         Een eventueel batig saldo na vereffening vervalt aan degene die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren.

Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

5.         Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan zolang dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en de reglementen voor zover mogelijk van kracht. In de stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “ in liquidatie “.

6.         Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de vereniging gedurende vijf jaren digitiaal berusten onder de persoon daartoe door de algemene vergadering benoemd.

 

Niet voorziene gevallen.

Artikel 23.

In alle gevallen waarin de Statuten of dit Huishoudelijk Reglement, niet voorzien, beslist het bestuur.

Artikel 24.

 1. Nieuwe reglementen, alsmede wijzigingen daarop, treden in werking op de dag na de algemene vergadering, tenzij anders wordt besloten.
 2. Door de inwerkingtreding van nieuwe reglementen vervallen alle eerder genomen bepalingen die strijdig zijn met bepalingen die in dit reglement opgenomen.
 3. Een beroep op het niet bekend zijn met de inhoud van de Statuten of reglementen van de vereniging, alsmede met de daarop betrekking hebbende “ Officiële mededelingen “, is niet ontvankelijk.